Bảng giá dây cáp điện GOLDCUP

Đăng bởi CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ AN HUY là vào lúc 19/05/2023

Chúng tôi xin gửi đến quý anh chị bảng giá goldcup mới nhất được phát hành vào ngày 01/02/2023 được nhà sản xuất Công ty cổ phần Đông Giang công bố. Để tiện trong việc tra cứu, Anh Chị hãy nhấn Ctrl +F rồi gõ tên sản phẩm 

Link download bảng giá đầy đủ: https://drive.google.com/file/d/1kwSripHLdl4WKqPAqXQbQuqf94W9DHmD/view?usp=drive_link

Tên Sản Phẩm Ký hiệu Đơn giá (đã có VAT) vnd/m
Dây điện 1 lõi ruột mềm 300/500 - Cu/PVC (TCVN 6610-3/IEC60227-3) 1x0.5 CV0.5R5-0.3
 
2,295
Dây điện 1 lõi ruột mềm - 450/750 - Cu/PVC (TCVN 6610-3/IEC60227-3)
1 x 1.5
1 x 2.5
1 x6
 
CV 1.5R5-0.45
CV 2.SRS-0.45
 
5,676
 
Dây điện dẹt (ovan) 2 lõi mềm- 300/500V - Cu/PVC/PVC (TCVN 6510-5/1EC60227-5) 2x0.5;2 x 0.75; 2x1;2x1.5; 2x1.5; 2x4; 2x6; 3x0.75 CVV 2x0.5R5-0.3-0; CVV 2x0.75R5-0.3-0;CVV2x1R5-0.3-0;CVV2x1.5R5-0.3-O
CVV2x2.5R5-O.3-O
CVV2x4R5-0.3-O
CVV 2x6R5-0.3-O
CVV 3x0.75R5-0.3-O
9,509

Dây điện 2,3,4 lõi ruột mềm- 300/500V - Cu/PVC/PVC (TCVN S5l0-5/1EC50227-5)
2x0.5
2x0.75
2x1
2x1.5
2 x 2.5
3 x 0.75
3 x 1.5
3 x 2.5
3 x 4
3 x 5
4 x 1.5
4x2.5

CVV 2x0.5R5-0.3
CVV 2x0.75R5-O.3
CVV2x1R5-IJ.3
CVV2x1.5R5-0.3
CVV2x2.555-0.3
CVV3x0.7585-0.3
CVV 3x1.5R5-0.3
CVV 3x2.5R5-0.3
CVV 3x4R5-0.3
CVV3x5R5-0.3
CVV4x1.5R5-0.3
CVV4x2.5R5-0.3
6,077
8,118
10,099
13,392
21,426
11,190
19,019
30,776
46,957
69,575
24,578
39,735
 
Dây điện 2,3,4 lõi ruột mềm- - 0.6/1kV - Cu/PVC/PVC(TCVN5510-5/1EC50227-5)
2 x 10
3 x 10
3 x16
3 x 25
4 x 4
4 x 6
4 x 10
4 x16
4 x 25
3 x 2.5 + 1.5
3 x 6 + 4
3 x 10 + 5
3 x16 + 10
3 x 25 + 16
 

 

CVV2x1OR5-0.5
CVV 3x1 0R5-0.6
CVV3x16R5-0.6
CVV 3x25R5-0.6
CVV 4x4R5-0.6
CVV 4x5R5-0.5
CVV4x10R5-0.5
CVV4x15R5-0.5
CVV 4x25R5-0.6
CVV3x2.5+1.5R5-0.6
CVV 3x42.5R5-0.6
CVV3x5+485-0.6
CVV3x106R5-0.6
CVV3x15+10R5-0.5
CVV3x25+15R5-0.5

80,731
322,439
 

Cáp điện 1 lõi- 0.6/1kV - Cu/PVC (tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1)
1 x 4
1 x 6
1 x 10
1 x 16RC
1 x25RC
1 x35RC
1 x 50RC
1 x 70RC
1 x95RC
1 x 120RC
lx 150RC
1 x 185RC
1 x 240RC
1x 300RC
 

CV 1x10R2-0.6
CV 1x16RC-0.5
CV1x25RC-0.B
CV1x35RC-0.5
CV 1x50RC-0.G
CV 1x7ORC-0.6
CV1x95RC-0.6
CV 1x120RC-0.6
CV1x150RC-0.6
CV 1x185RC-0.5
CV 1x240RC-0.5
CV 1x300RC-0.5
 
35,353
996,740
 

Cáp điện 2 lõi - 0,6/1kV - Cu/XLPE/PVC (TCVN 5935/1EC60502-1)

2 x 1.5
2 x 2.5
2 x 4 bện dứa
2 X 6
2 x 10
2 x 1GRC
2x25RC
2 x 35RC
2 x 50RC
 

CXV 2x1.5R2-0.6
CXV 2x2.5R2-0.6
CXV 2x4R2-0.6
CXV 2x5R2-0.6
CXV 2x10R2-0.6
CXV2x16RC-0.5
CXV2x25RC-0.6
CXV 2x35RC-0.6
CXV 2x50RC-0.5
 
16,226
22,548
330,662
 
Cáp điện 2 lõi

Cáp điện 3 lõi- Cu/XLPE/PVC (TCVN 5935/1EC60502-1) 

3 x 1.5
3 x 2.5
3 x4
3 x 6
3 x 10
3 x 16
3 x 25
3 x 35
3 x 50
3 x 70
3x95
3 x 120
3 x 150
3 x 185
3 x 240
3x300
 

CXV 3x1.5R2-O.G
CXV 3x2.5R2-0.6
CXV 3x4R2-0.S
CXV 3xSR2-0.E
CXV 3x10R2-0.5
CXV 3x15RC-0.S
CXV 3x2SRC-0.5
CXV 3x35RC-0.S
CXV 3xSORC-0.5
CXV 3x70RC-0.5
CXV3x95RC-0.5
CXV 3x120RC-0.6
CXV 3x150RC-0.8
CXV 3x185RC-0.5
CXV 3x240RC-0.5
CXV3x300RC-0.6
 
32,740
48,619
3,043,010
 

Cáp điện (3+1) lõi - 0,6/1kV- Cu/XLPE/PVC (TCVN 5935/IEC60502-1)

3 X 4 + 2.5
3 x 6 + 4
3 X 10 + 6
3 x 16 + 1ORC
3 x 25 + 16RC
3x35 + 16RC
3 X 35 + 25RC
3 x 50 + 25RC
3 x 50 + 35RC
3 x70 + 35RC
3 X 70 + 5ORC
3 x95 + 5ORC
3 X 95 + 7ORC
3 X 120 + 7ORC
3 x 120 + 9SRC
3 X 150 + 7ORC
3 X 150 + 95RC
3 X 150 + 12ORC
3 x 185 + 95RC
3 X 185 + 12ORC
 

CXV 3x4+2.5R2-0.6
CXV 3x5~4R2-0.6
CXV 3x10+5R2-0.5
CXV 3x16+10RC-0.S
CXV 3x25-16RC-0.5
CXV3x35+1ERC-0.S
CXV 3x35+2SRC-0.5
CXV 3x50+25RC-0.S
CXV 3x5035RC-0.S
CXV3x70+35RC-0.6
CXV 3x70+SORC-0.6
CXV 3x9550RC-0.S
CXV 3x95~7ORC-0.5
CXV 3x120+7ORC-0.5
CXV 3x120~95RC-0.6
CXV 3x150+7ORC-0.S
CXV 3x150-'-95RC-0.5
CXV 3x150-'-12ORC-0.5
CXV 3x185+Y5RC-0.5
CXV 3x185-12ORC-0.S
 
58,925
85,343
131,925
206,027
2,270,891
 

Cáp điện 4 lõi- Cu/XLPE/PVC (TCVN 5935/IECSOSO2-1)

4 x 1.5
4x2.5
4x4
4x6
4x 10
4x 16RC
4 x 25RC
4x35RC
4 x 5ORC
4x70RC
4x95RC
4x 12ORC
4x 15ORC
4x185RC
4x240RC
4x300RC
 

CXV 4x1.5R2-0.6
CXV4x2.5R2-O.6
CXV4x4R2-0.6
CXV4x5R2-O.S
CXV 4x10R2-0.5
CXV4x18RC-0.5
CXV 4x25RC-0.5
CXV4x35RC-0.5
CXV 4x50RC-0.5
CXV4x7ORC-0.5
CXV4x95RC-0.5
CXV4x12ORC-0.5
CXV4x15ORC-0.5
CXV4x185RC-0.6
CXV4x240RC-0.6
CXV4xSOORC-0.5
 
29,261
4,044,274
 

Cáp điện kế 2 lõi (cáp muyler) - 0.6/1KV- Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC (TCVN 5935/1EC60502-1)

Muyle 2 x 4
Muyle 2 x 6
Muyle 2 x 7
Muyle 2 X 10
Muyle 2 xli
Muyle 2 x 16RC
Muyle 2 x 25 RC
 

CXV-ATA 2x4R2-0.5
CXV-ATA2x5R2-0.E
CXV-ATA 2x7R2-0.6
CXV-ATA2x10R2-0.6
CXV-ATA2x11R2-0.S
CXV-ATA2x1ERC-0.S
CXV-ATA 2x25RC-0.5
 
43,722
196,110
 

Cáp ngầm 1 lõi- Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC (TCVN 5935/IECS0502-1)

Ngâm I x 50 RC
Ngâm I x 70 RC
Ngäm 1 x 95 RC
Ngäm 1 x 120 RC
Ngäm 1 x 150 RC
Ngam 1 x 185 RC
Ngäm 1 x 240 RC
Cáp  ngầm 1x300 RC

CXV-DATA50RC-0.6
CXV-OATA 70RC-0.S
CXV-DATA 95RC-0.5
CXV-DATA120RC-0.5
CXV-DATA150RC-0.6
CXV-DATA 1BSRC-0.6
CXV-DATA 240RC-0.6
CXV-DATA 300RC-0.6

187,748

1,043,055

Cáp ngầm 2 lõi- 0.6/1kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (TCVN 5535/1EC60502-1)

Cáp ngầm 2x1.5
Cáp ngầm 2x2.5
Cáp ngầm 2x4
Cáp ngầm 2x6
Cáp ngầm 2x10
Cáp ngầm 2x16RC
Cáp ngầm 2x25RC
Cáp ngầm 2x35RC
Cáp ngầm 2x50RC

CXV-DSTA2x1.5R2D.5
CXV-DSTA2x2.5R2-O.b
CXV-DSTA 2x4R2-O.6
CXV-DSTA2XER2-O.6
CXV-DSTA2x1OR2-U.6
CXV-EJ5TA2x16RC-U.6
CXV-1JSTA2x2SRC-O.6
CXV-DSTA 2x35RC-lD.6
CXV-DSTA 2xSORC-liJ.6
 

26,789

355,529
 

Cáp ngầm 3 lõi - 0.6/1kv - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (TCVN 5935/1EC60502-1)

Cáp ngầm 3x1.5
Cáp ngầm 3x2.5
Cáp ngầm 3x4
Cáp ngầm 3x6
Cáp ngầm 3x10
Cáp ngầm 3x16
Cáp ngầm 3x25
Cáp ngầm 3x35
Cáp ngầm 3x50
Cáp ngầm 3x70
Cáp ngầm 3x95
Cáp ngầm 3x120
Cáp ngầm 3x150
Cáp ngầm 3x185
Cáp ngầm 3x240
Cáp ngầm 3x300

CXV-DSTA3x1.5R2-0.6
CXV-DSTA 3x2.5R2-0.6
CXV-OSTA 3x4R2-0.6
CXV-DSTA3x6R2-0.6
CXV-DSTA3x10R2-0.6
CXV-DSTA3x1ERC-0.6
CXV-DSTA 3x25RC-0.6
CXV-DSTA 3x35RC-0.6
CXV-DSTA3x5ORC-0.6
CXV-DSTA 3x7ORC-0.6
CXV-DSTA3x95RC-0.6
CXV-DSTA3x120RC-0.6
CXV-DSTA3x150RC-0.6
CXV-DSTA3x185RC-0.6
CXV-DSTA 3x240RC-0.6
CXV-DSTA3x300RC-0.6
 
32,811
3,170,691
 

Cáp ngầm 3+1 lõi - 0.6/1kv - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC(TCVN 5935/IEC6O5D2-1)

3x35+16RC
3x35+25RC
3x50+25RC
3x50+35RC
3x70+35RC
3x70+50RC
3x95+50RC
3x95+70RC
3x120+70RC
3x120+90RC
3x150+70RC
3x150+90RC
3x185+120RC
3x185+150RC
3x185+150RC
3x240+120RC
3x240+150RC
3x240+185RC
3x300+150RC
3x300+185RC
3x300+240RC
 

CXV-DSTA3x35+16RC-0.6
CXV-DSTA 3x35+25RC-0.5
CXV-DSTA 3x50+25RC-0.6
CXV-DSTA 3x50+35RC-0.6
CXV-DSTA 3x70+35RC-0.6
CXV-DSTA3x70+50RC-0.6
CXV-DSTA3x95+50RC-0.6
LXV-DSTA3x95+70RC-0.6
CXV-flSTA3x120+70RC-0.6
CXV-DSTA3x120+90RC-0.E
CXV-DSTA3x150+70RC-0.6
CXV-DSTA3x150+95RC-0.6
CXV-DSTA3x150+120RC0.6
CXV-DSTA3x185+95R-0.6
CXV-D5TA3x180+120RC-0.6
CXV-DSTA3x180+150RC-0.B
CXV-D5TA3x240+120RC-0.6
CXV-DSTA3x240+150RC-0.6
CXV-DSTA3x240+185RC-0.6
CXV-DSTA 3x300+185RC-0.6
CXV-DSTA3x300+240RC-0.6
440,646
3,956,948
 

Cáp ngầm 4 lõi- 0.6/1kv- Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (TCVN 5935/1EC60502-1)

Cáp ngầm 4 x 1.5
Cáp ngầm 4 x 2.5 
Cáp ngầm 4 x 4
Cáp ngầm 4 x 6
Cáp ngầm 4 x 10
Cáp ngầm 4 x 16RC
Cáp ngầm 4 x 25RC
Cáp ngầm 4 x 35RC
Cáp ngầm 4 x 50RC
Cáp ngầm 4 x 70RC
Cáp ngầm 4 x 95RC
Cáp ngầm 4 x 120RC
Cáp ngầm 4 x 150RC
Cáp ngầm 4 x 185RC
Cáp ngầm 4 x 240RC
Cáp ngầm 4 x 300RC

CXV-D5TA4x1.5R2-0.6
CXV-OSTA 4x2.5R2-0.6
CXV-DSTA 4x4R2-0.6
CXV-DSTA 4x6R2-0.E
CXV-DSTA4x10R2-0.6
CXV-DSTA4x16RC-0.6
CXV-DSTA 4x25RC-0.6
CXV-fl5TA4x35RC-0.6
CXV-DSTA 4x50RC-0.6
CXV-DSTA4x70RC-0.6
CXV-DSTA4x95RC-0.6
CXV-DSTA4x120RC-0.6
CXV-DSTA4x150RC-0.6
CXV-D5TA4x185RC-0.6
CXV-DSTA 4x240RC-0.6
CXV-OSTA4x300RC-0.6
 
40,797
4,195,511
 
Cáp điều khiển 1.0mm2 - 300/SOOV - Cu/PVC/PVC (TCVN 6610-7/1EC60227-7) CVV5xlR5-0.3
CVV6x1R5-0.3
CVV7x1RS-0.3
CVV9x1R5-O.3
CVV 10x1R5-0.3
CVV12x1R5-0.3
CVV 14x1R5-0.3
CVV 16x1R5-0.3
CVV 19x1R5-0.3
CVV20x1R5-0.3
CVV 24x1 R5-0.3
 
24,239
108,946
 
Cáp điều khiển 1.5mm2 - 300/500V - Cu/PVC/PVC (TCVN 6610-7/1EC60227-7) CVV 5x1.5R5-0.3
CVV5x1.5R5-0.3
lVV7x1.5R5-0.3
CVV9x1.5R5-0.3
CVV1Ox1.5R5-0.3
CVV l2xl.5R5-0.3
CVV 14x1.5R5-0.3
CVV 16x1.5R5-0.3
CVV 19x1.5R5-0.3
CVV20x1.5R5-0.3
CVV24x1.SRS-0.3
 
33,242
148,621
 
Cáp điều khiển 2.5mm2 - 300/500V - Cu/PVC/PVC (TCVN 6610-7/1EC60227-7) CVV5x2.5R5-0.3
CVVEx2.5R5-0.3
CVV7x2.5R5-0.3
CVV 9x2.5R5-0.3
CVV10x2.5R5-0.3
CVV 12x2.5R5-0.3
CVV 14x2.5R5-0.3
CVV 16x2.5R5-0.3
CVV 19x2.5R5-0.3
CVV 20x2.5R5-0.3
CVV24x2.5R5-0.3
 
52,518
244,705
 
Cáp ngầm điều khiển 1.0mm2 - 300/500V - Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC (IEC60227-7&1EC50502-1.Ref) CVV-DSTA5xlR5-0.3
CVV-DSTA6xlR5-0.3
CVV-0STA7x1R5-0.3
CVV-DSTA9x1R5-O.3
CVV-DSTA10x1R5-O.3
CVV-DSTA12xlR5-0.3
CVV-DSTA 14x1R5-O.3
CVV-DSTA 16x1 R5-0.3
CVV-DSTA 19x1 R50.3
CVV-DSTA 20x1 R5-0.3
CVV-DSTA 24x1 R5-0.3
 
37,547
125,136
 
Cáp ngầm điều khiển 1.5mm2 - 0.6/1kv - Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC (TCVN 5935/1EC60502-1) CVV-DSTA 5x1.5R5-0.6
CVV-DSTA 6xl.5R5-0.6
CVV-DSTA 7x1.5R5-0.6
CVV-OSTA 9x1.5R5-0.5
CVV-DSTA lOxl.5R5-0.S
CVV-DSTA 12x1.5R5-0.5
CVV-DSTA 14x1.SRS-0.5
CVV-DSTA l6xl.5R5-0.6
CVV-lIJ5TA 19x1.5R5-0.6
CVV-DSTA 20x1.5R5-0.6
CVV-DSTA 24x1.5R5-0.5

46,585

173,220

Cáp ngầm điều khiển 2.5mm2 - 0.6/1kV - Cu/PVC/PVC/OSTA/PVC (TCVN 5935/lEC60502-1) CVV-DSTA 5x2.5R5-0.6
CVV-DSTA 6x2.5R5-0.5
CVV-DSTA 7x2.5R5-0.6
CVV-DSTA 9x2.5R5-0.5
CVV-DSTA 10x2.5R5-0.6
CVV-DSTA 12x2.5R5-0.6
CVV-DSTA 14x2.5R5-0.6
CVV-DSTA 16x2.SRS-0.5
CVV-DSTA 19x2.5R5-0.6
CVV-DSTA 20x2.5R5-0.6
CVV-DSTA 24x2.5R5-0.6
 
Cáp ngầm điều khiển sợi đơn - 0.6/1kv - Cu/PE/PVC/DSTA/PVC (QCVN 104: 2019/BTVT) CEV-DSTA3x1R1-0.6
CEV-DSTA4x1R1-0.6
CEV-DSTASxlRl-0.5
CEV-DSTA7xlR1-0.6
CEV-DSTA9x1Rl-0.5
CEV-DSTA 12x1R1-0.6
CEV-DSTA14x1R1-0.6
CEV-DSTA16x1R1-0.6
CEV-DSTA19x1R1-0.6
CEV-DSTA21x1R1-0.6
CEV-DSTA24x1R1-0.6
 
24,878
121,285
 
Cáp ngầm điều khiển sợi đơn 1.5mm2; 2.5mm2 - CU/XLPE/PVC!DSTA/PVC (TCVN 5935) CXV-DSTA12x1.5R1-0.6
CXV-DSTA14x1.SR1-0.6
CXV-DSTA19x1.5R1-0.6
CXV-DSTA2x2.5R1-0.6
CXV-DSTA12x2.5R1-0.6
 
89,418
135,583
 
Cáp điều khiển lõi cứng 1.0mm2 - 0.6/1kV - Cu/XLPE/PVC (TCVN 5935/lEC60S02-1) CXV 5x1R2-0.6
CXV 6x1R2-0.6
CXV 7x1 R2-0.6
CXV9x1R2-0.6
CXV lOxi R2-0.6
CXV 12x1R2-0.6
CXV 14x1R2-0.6
CXV 16x1 R2-0.G
CXV 19x1R2-0.6
CXV 20x1 R2-0.6
CXV 24x1 R2-0.6
 
25,994
109,907
 
Cáp điều khiển lõi cứng 1.5mm2 - 0.6/1 ICy - Cu/XLPE/PVC (TCVN 5935/1EC60502-1) CXV 5x1.5R2-0.6
CXV 6x1 .5R2-0.6
CXV 7x1.5R2-0.6
CXV 9x1.5R2-0.6
CXV 10xl.5R2-0.6
 
35,842
68,409
 
Cáp điều khiển lõi cứng 2.5mm2- Cu/XLPE/PVC (TCVN 5935/1EC60502-1) CXV 5x2.5R2-0.6
CXV6x2.5R2-0.6
CXV 7x2.5R2-0.6
CXV 9x2.5R2-0.b
CXV 10x2.5R2-0.6
CXV 12x2.5R2-0.6
CXV 14x2.5R2-0.6
CXV 16x2.5R2-0.6
CXV 19x2.5R2-0.6
CXV 20x2.5R2-0.6
CXV24x2.5R2-0.6
 
55,200
249,600
 
Cáp ngầm điều khiển lõi cứng 1.0mm2 - 0.6/1kV - CLJ/XLPE/PVC/DSTA/PVC (TCVN 5935/IEC 60502-1) CXV-D5TA5x1R2-0.6
CXV-DSTA5x1R2-0.6
CXV-DSTA7x1R2-0.6
CXV-DSTA9x1R2-0.6
CXV-DSTA10x1R2-0.6
CXV-DSTA12x1R2-0.6
CXV-DSTA 14x1R2-0.5
CXV-DSTA16x1R2-0.6
CXV-DSTA19x1R2-0.E
CXV-DSTA20x1R2-0.6
CXV-DSTA24x1R2-0.6
 
38,091
125,688
 
Cáp ngầm điều khiển lõi cứng 1.5mm2- Cu/XLPE/PVC/OSTA/PVC (TCVN 5935/lEC 60502-1)  CXV-DSTA5x1.5R2-0.6
CXV-D5TA6x1.5R2-0.6
CXV-DSTA7x1.5R2-0.6
CXV-D5TA9x1.5R2-0.6
CXV-DSTA l0xl.5R2-0.6
CXV-OSTA 12x1.5R2-0.6
 
46,276
92,960
 
Cáp ngầm điều khiển lõi cứng 2.5mm2 - 0.6/1kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (TCVN 5935/lEC 80502-1) CXV-DSTA 5x2.5R2-O.6
CXV-DSTA 6x2.5R2-0.6
CXV-DSTA 7x2.5R2-0.6
CXV-DSTA 9x2.5R2-0.8
CXV-DSTA1Ox2.5R2-0.B
CXV-DSTA 12x2.5R2-0.5
CXV-0STA14x2.5R2-0.6
CXV-OSTA 1 5x2.5R2-0.6
CXV-DSTA19x2.5R2-0.6
CXV-DSTA 20x2.5R2-0.5
CXV-DSTA 24x2.5R2-0.5
 
66,278
263,903
 
Cáp điện chống cháy 1 lõi 0.6/1KV - [uiMl[A/PVC-FR (IEC 60502-1, IE[ 60331) CV-FR 1R2-0.6
CV-FR 1.5R2-0.6
CV-FR 2.5R2-0.6
CV-FR 4R2-0.6
CV-FR 6R2-0.6
CV-FR 10R2-0.6
CV-FR 16R[-0.6
CV-FR 25RC-0.6
CV-FR 35RC-0.6
CV-FR 50RC-0.6
CV-FR 70RC-0.6
CV-FR 95RC-0.6
CV-FR 120RC-0.6
CV-FR 150RC-0.6
CV-FR 185RC-0.6
CV-FR 240RC-0.6
CV-FR 300RC-0.6
CV-FR 400RC-0.6
 
5,622
1,326,194
 
Cáp điện chống cháy 1 lõi  0,6/1KV - [u/MI[A/XLPE/PV[-FR (IE[ 60502-1, IE[ 60331) CXV-FR 1.5R2-0.6
CXV-FR 2.5R2-0.6
CXV-FR 4R2-0.6
CXV-FR6R2-0.6
CXV-FR 10R2-0.6
CXV-FR1SRC-0.6
CXV-FR 25RC-O.5
CXV-FR 35R0-0.6
CXV-FR 50R0-0.6
CXV-FR 70R0-0.6
CXV-FR 95RC-0.6
CXV-FR 12ORC-0.6
CXV-FR lSORC-0.6
LXV-FR 185R0-0.6
CXV-FR 240R0-0.E
CXV-FR 300RC-0.6
CXV-FR 400RC-0.6
 
60,989
1,358,091
 
Cáp điện chống cháy 2 lõi 0.6/1kv - Cu/MiCA/XLPE/PVC-FR (lEE 60502-1, lEE 60331) EXV-FR 2x1 R2-0.6
CXV-FR 2xl.5R2-0.6
CXV-FR 2x2.5R2-0.6
CXV-FR 2x4R2-0.6
CXV-FR 2x6R2-0.6
EXV-FR2x10R2-0.5
CXV-FR 2x15RC-0.5
CXV-FR2x25RC-0.6
CXV-FR 2x35RE-0.E
CXV-FR 2x50RC-0.E
CXV-FR 2x70RC-0.5
CXV-FR 2x95RE-0.6
CXV-FR 2x120RC-0.6
CXV-FR 2x1 50RC-0.6
CXV-FR 2x185RE-0.6
CXV-FR 2x240RC-0.6
CXV-FR 2x300RC-D.6
 
19,41 9
2,170,441
 
Cáp điện chống cháy 3 lõi 0.6/1kv - Cu/MIcA/X[PE/PVC-FR (lEE 60502-1, lEE 60331) CXV-FR 3x1RC-0.6
CXV-FR 3x1.5RC-0.6
CXV-FR 3x2.5RC-0.E
CXV-FR 3x4RC-0.6
CXV-FR 3x6RC-0.6
CXV-FR 3x10RC-0.6
CXV-FR 3x16RC-0.6
CXV-FR 3x25RC-0.5
CXVFR 3x35RC-0.5
CXV-FR 3x50RC-0.5
CXV-FR 3x70RC-0.6
CXV-FR 3x95RC-0.5
CXV-FR 3x120RC-0.5
CXV-FR 3x150RC-0.5
CXV-FR 3x185RC-0.5
CXV-FR 3x240RC-0.5
CXV-FR 3x300RC-0.5
 
24,089
3,197,146
 
Cáp điện chống cháy 3+1 lõi 0.6/1kv- CU/MICA/XLPE/PVC-FR (1EC50502-1, EC 50331) CXV-FR 3x2.5+1.5R2-0.5
CXV-FR 3x4~2.5R2-0.5
CXV-FR 3x5~4R2-0.5
CXV-FR 3x1 Q+6R2-05
CXV-FR 3x15--10RC-0.5
CXV-FR 3x25~1SRC-0.5
CXV-FR 3x5+15RC-0.5
CXV-FR 3x35~25RC-0.5
CXV-FR 3x50i-25RC-0.S
CXV-FR 3x50+35RC-0.S
CXV-FR 3x70+35RC-0.S
CXV-FR 3x70+5URC-0.5
CXV-FR 3x95~50RC-0.E
CXV-FR 3x95+7ORC-0.6
CXV-FP 3x120~7ORC-0.5
CXV-FR 3x120+YSRC-0.5
CXV-FR 3x150+7ORC-0.5
CXV-FR 3x150~95RC-0.5
CXV-FR 3x150+12ORC-0.5
CXV-FR 3x185+9SRC-0.5
CXV-FR 3x185+12ORC-fl.5
CXV-FR 3x185+15DRC-Q.5
CXV-FR 3x240+12ORC-0.5
CXV-FR 3x240+15ORC-0.5
CXV-FR 3x240185RC-U.5
CXV-FR 3x300+1SORC-0.5
CXV-FR 3x300~185RC-0.5
CXV-FR 3x300~240RC-0.5
 
52,892
4,028,514
 
Cáp điện chống cháy 4 lõi 0.6/1kV - CU/MICA/XLPE/PVC-FR (lEC 50502-1, IEC 60331) CXV-FR4x1R2-0.6
CXV-FR4x1.5R2-0.6
CXV-FR 4x2.5R2-0.6
CXV-FR 4x4R2-0.6
CXV-FR 4x6R2-0.5
CXV-FR 4x10R2-0.6
CXV-FR4xThRC-LLS
CXV-FR 4x25RC-0.S
CXV-FR4x35RC-0.6
CXV-FR 4x50RC-0.5
CXV-FR 4x70RC-0.5
CXV-FR 4x95RC-0.5
CXV-FR4x120RC-0.5
CXV-FR4x150RC-0.6
CXV-FR4x185RC-0.6
CXV-FR 4x240RC-0.6
CXV-FR4x300RC-0.5
 
30,199
4,260,175
 
Cáp đồng trần goldcup C4R2
C6R2
C10R2
C16RC
C25RC
C35RC
C50RC
C70RC
C95RC
C120RC
C150RC
C185RC
C240RC
C300RC
 
13,271
970,397
 
Cáp hàn goldcup 1 lõi vỏ bọc cao su 450/750V- Cu/NR CR-16R5-0.45
CR-25R5-0.45
CR-35R5-0.45
CR-50R5-0.45
CR-15R5-0.45
CR-16R5-0.45
 
52.995
305.060
 
Cáp hàn 2 lõi; Cáp hàn 3 lõi; Cáp hàn 4 lõi vỏ bọc cao su 300/500V- Cu/NR/NR CRR-2x1.5R5-0.30
CRR-2x2.5R5-0.30
CRR-2x4R5-0.30
CRR-3x1.5R5-0.30
CRR-3x2.515-0.30
CRR-3x2.5+1.SRS-0.30
CRR-3x4R5-0.30
CRR-3x4+2.5R5-0.30
CRR-4x1.5R5-0.30
CRR-4x2.5R5-0.30
 
16.940
43.871
 
Cáp cao su 2 lõi vỏ bọc cao su 450/750V - Cu/NR/NR haác Cu/NR/CPE CRR-2x6R5-0.45 hoặc CRE-2x6R5-0.45
CRR-2x10R5-0.45 hoặc CRE-2x10R5-0.45
CRR-3x5R5-0.45 hoặc CRE-3x5R5-0.45
CRR-3x5+4R5-0.45 hoặc CRE-3x6+4R5-0.45
CRR-3x10+5R5-0.45 hoặc CRE-3x10+6R5-0.45
CRR-3x15+10R5-0.45 hoặc CRE-3x15+10R5-0.45
CRR-3x25+1BRS-0.45 hoặc CRE-3x25+16R5-0.45
 
53.373
338.834
 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Điện, Nước, Kim Khí, Điện Lạnh
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục